Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην εθνική οδό


Κατά την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης, στα πλαίσια του έργου του
θέματος, στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. καθώς και σε τμήμα του οδικού
κλάδου που συνδέει την Επαρχιακή οδό 1 Θεσ/νίκης-Καλοχωρίου με τον
Αυτ/μο Π.Α.Θ.Ε., να εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
Α΄ Φ Α Σ Η
(1) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά, στη μεσαία
λωρίδα κυκλοφορίας καθώς και στη Λ.Ε.Α. στον αυτ/μο Π.Α.Θ.Ε. από
1 / 3
τη Χ.Θ. 480+800 μέχρι τη Χ.Θ. 482+000 του κλάδου πορείας από
Αθήνα προς Θεσ/νίκη.
(2) Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από την ελεύθερη λωρίδα
κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
Β΄ Φ Α Σ Η
(1) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά, στη μεσαία
λωρίδα κυκλοφορίας καθώς και στη Λ.Ε.Α. στον αυτ/μο Π.Α.Θ.Ε. από
τη Χ.Θ. 488+800 μέχρι τη Χ.Θ. 490+000 του κλάδου πορείας από
Αθήνα προς Θεσ/νίκη.
(2) Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από την ελεύθερη λωρίδα
κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
Γ΄ Φ Α Σ Η
(1) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα
κυκλοφορίας του ανωτέρω συνδετήριου οδικού κλάδου, από το ύψος
της συμβολής του με τον αυτ/μο Π.Α.Θ.Ε. (περιοχή κόμβου
¨Λαχαναγοράς¨) και σε μήκος διακοσίων πενήντα(250) μέτρων προς
την επαρχιακή οδό 1, στο ρεύμα πορείας από την επαρχιακή οδό 1
προς τον αυτ/μο Π.Α.Θ.Ε.
(2) Να διακοπεί τμηματικά και ανάλογα με τη πρόοδο των εργασιών η
κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του
Αυτ/μου Π.Α.Θ.Ε., στο κλάδο πορείας προς Θεσ/νίκη, από τη Χ.Θ.
501+000 μέχρι τη Χ.Θ. 501+300.
(3) Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα
του οδοστρώματος των οδών.
Δ΄ Φ Α Σ Η
(1) Να διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά, στη μεσαία
λωρίδα κυκλοφορίας καθώς και στη Λ.Ε.Α. στον αυτ/μο Π.Α.Θ.Ε. από
τη Χ.Θ. 483+700 μέχρι τη Χ.Θ. 483+000 του κλάδου πορείας από
Θεσ/νίκη προς Αθήνα.
(2) Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από την ελεύθερη λωρίδα
κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
β. Οι εργασίες να εκτελεστούν την Τετάρτη 05-09-2012 και την Πέμπτη 06-09-
2012 και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
γ. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν
γένει τις εργασίες:
(1) Να γίνεται κάθε φορά η απαραίτητη και προβλεπόμενη σήμανση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του
Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις
διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και της υπ΄ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003
(Φ.Ε.Κ. 946 β΄ /9-7-2003) Απόφασης Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση
των οδηγών, ιδιαίτερα στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών.
(2) Μετά το πέρας των εργασιών καθημερινά να απομακρύνεται η
εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρης στη
κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής
για τη κυκλοφορία των οχημάτων.
2 / 3
δ. Εξουσιοδοτούμε τα Α΄ Τ.Τ. Θεσ/νίκης και Τ.Τ. Αυτ/μων Θεσ/νίκης, για τη
λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής τεχνικής, εφόσον απαιτηθεί.
Α ρ θ ρ ο 2 ο
- Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 420 του Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 9,
52, 103 και 104 του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως
τροποποιήθηκαν με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».
Α ρ θ ρ ο 3 ο
- Η ισχύς της Απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το
άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο
4 του Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης.