Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Νέα διαδικασία μετάκλησης αλλοδαπών εργατών γης

Με το νόμο «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής ολοκληρώνεται η μετάβαση στο νέο καθεστώς αδειοδότησης και διαμονής για τους μετακλητούς εργάτες γης.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
α) Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής από τον εργοδότη, που επιθυμεί να μετακαλέσει πολίτη τρίτης χώρας για εποχιακή εργασία ή ως αλιεργάτη. Η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από παράβολο ύψους 150€, για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θα απασχοληθεί και καταβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ.
β) Καταργείται η υποχρέωση για την έκδοση άδειας διαμονής από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας
γ) Προστίθεται η καταβολή από τον εργοδότη, ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Γ.Α., οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για το σύνολο της περιόδου απασχόλησης, όπως αυτή προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας.
Υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» ο εργοδότης κατά τη διαδικασία της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, υποχρεούται να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν διάστημα δύο μηνών απασχόλησης. Οι υπόλοιπες εισφορές για όλο το διάστημα που θα απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας, θα καταβάλλονται ανά δίμηνο.
Το σύνολο της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης είναι 174€ ανά εργάτη και ανά μήνα, καταβάλλονται στο σύνολό τους από τον εργοδότη, ενώ από το ποσό αυτό, τα 101€ βαρύνουν τον ασφαλισμένο.
δ) προβλέπεται διαδικασία επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί στον ΟΓΑ. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες έχουν κατατεθεί στον ΟΓΑ επιστρέφονται στον εργοδότη, με αίτησή του, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο ο μετακληθείς πολίτης δεν εισέλθει τελικά στη χώρα.
Ακόμη και στην περίπτωση που ο μετακληθείς πολίτης απομακρυνθεί αναγκαστικά από τη Χώρα ή απελαθεί δικαστικά, ή καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας και αποχωρήσει οικειοθελώς από τη Χώρα, επιστρέφονται στον εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα της απασχόλησής του, όπως αυτό προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας και την αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Το αργότερο τη Δευτέρα 26/3/2012, αναμένεται η έκδοση από τους αρμόδιους υπουργούς, της ΚΥΑ, που θα καθορίσει τον ανώτατο αριθμό των αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2012, οπότε και η διαδικασία της μετάκλησης θα μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.