Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Πρόσληψεις υδρονομέων στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού


Προκειμένου ο Δήμος να απασχολήσει δώδεκα (12) υδρονομείς αρδεύσεως για το χρονικό διάστημα της αρδευτικής περιόδου 2012 κ α λ ε ί  τους ενδιαφερόμενους όπως από 28 Μαρτίου μέχρι και τις 6 Απριλίου 2012 υποβάλλουν αιτήσεις στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 38 Αιγίνιο) και στο γραφείο Πρωτοκόλλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
          Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος και να προσκομίσουν επίσης :
          1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώα του Δήμου.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν καλή ανάγνωση και γραφή.                                                                              Ο Δήμαρχος                                                                         Ευάγγελος Πολύζος