Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Πως θα ρυθμίσετε της οφειλές σας στον ΟΑΕΕ


Τη δυνατότητα ρύθμισης ή προσωρινού διακανονισμού ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών δίνει εκ νέου ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4087/2012 και κατά τα πρότυπα των παρ. α και β του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012 και Ν. 4075/2012.
Οι γενικές προϋποθέσεις ένταξης σε προσωρινό διακανονισμό ή ρύθμιση είναι οι ακόλουθες:

1. Άρθρο 3 παρ. α του Ν. 4087/2012 – Προσωρινός Διακονισμός

-      Υποβολή αίτησης έως 31-12-2012, με έκπτωση 40% στα Τ.Κ.
-      Υποβολή αίτησης μετά την 01-01-2013, χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.
-      Ρύθμιση οφειλών έως 30-06-2012.
-      Καταβολή απαιτητών εισφορών από 01-07-2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.
-      Καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης. Η δόση προσδιορίζεται στο 20% της τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.
-      Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του διακανονισμού.
-      Λήξη του διακανονισμού την 31-12-2013.
-      Ο διακανονισμός χάνεται με τη μη καταβολή έστω και μιας τρέχουσας διμηνιαίας εισφοράς και δόσης.
-      Το δικαίωμα ένταξης στο διακανονισμό ασκείται άπαξ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ ενεργή ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν στον προσωρινό διακανονισμό.

2. Άρθρο 3 παρ. β του Ν. 4087/2012 – Ρύθμιση

-      Υποβολή αίτησης έως 31-12-2012
-      Ρύθμιση οφειλών έως 30-06-2012
-      Καταβολή απαιτητών εισφορών από 01-07-2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.
-      Εξόφληση: α) Εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% Τ.Κ.
β) από επτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα Τ.Κ.