Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ύψους 120 εκ ευρώ


Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης κρατικής ενίσχυσης «ICT4GROWTH», προϋπολογισμού 120 εκ ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Η δράση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα στοχεύοντας σ’ έναν κλάδο που αποτελεί στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο. Ουσιαστικά είναι ένας μίνι-επενδυτικός νόμος που έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, βασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα. Η υλοποίηση των επενδύσεων θα γίνεται σε δύο διακριτές φάσεις: η πρώτη φάση των επενδύσεων θα αφορά την υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage), η δεύτερη φάση
την υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών
(commercialization stage).

Γενικές αρχές της δράσης ICT4GROWTH είναι:
o Η έμφαση στην δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας αλλά και μεγάλων  
   επενδύσεων
o Η έμφαση στην οικονομία της γνώσης
o Η κάλυψη πολλαπλών αναγκών:
o Ενίσχυση ψηφιακής επιχειρηματικότητας – δημιουργία ανταγωνιστικού
   πλεονεκτήματος
o Στήριξη επιχειρηματικότητας στα πρώτα στάδιά της
o Ενθάρρυνση υλοποίησης καινοτόμων ιδεών με επιχειρηματικό ρίσκο,    
  αλλά και με μεγάλη εξωστρέφεια
o Έμφαση στη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης
o Στήριξη μεγαλύτερων σχεδίων με ευρύτερο αντίκτυπο στην αγορά
   εργασίας
o Αξιοποίηση νέου, υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού
o Η έμφαση στη δυνατότητα «εξαγωγής» των λύσεων σε αγορές εκτός Ελλάδας.

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος τους:
Κατηγορία Ι, από 300.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ και
Κατηγορία ΙΙ, έως 20.000.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι φορείς στην παρούσα δράση είναι μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.

Ενδεικτικές θεματικές της παρούσας δράσης είναι οι εξής:
o Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
o Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα
o Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία
o Υγεία και Πρόνοια
o Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
o Μεταφορές
o Νέα παγκόσμια αγορά του Internet

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως:
Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)
Cloud Computing
Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, Reduce of energy consumption,)
Unified Communications (Technology issues (Mobile platforms / Integration of corporate
and social media streams), Organizational issues)
Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin provisioning, Security,
Backup – Storage Resource Management, Compression etc)
Cloud Computing
Grid Technology
Web 2.0
Internet of Things
Open platforms & Open Source software and applications
Social Networks and business
Media / digital marketing
Mobile services – smart devices and applications evolution
Location based services / GIS

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και ο Οδηγός της δράσης «ICT4GROWTH» βρίσκονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ktpae.gr/, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» www.digitalplan.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλεφωνικά, καλώντας την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε»
στο 213 - 13.00.700, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 9, 60100 Κατερίνη, Νικόλαος Χουσουρίδης, τηλ. 2351023210, e-mail: adviser@otenet.gr, www.champier.gr)

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», αξιοποιώντας πόρους από όλες τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.