Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Πιερία: Ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι σε λαϊκές αγορές


Συστήθηκαν και άρχισαν ελέγχους τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Υπαιθρίου Εμπορίου  (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.
Τα κλιμάκια απαρτίζουν υπάλληλοι των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας, των Δήμων και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
Έργο των Κλιμακίων  Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Υπαιθρίου Εμπορίου  (πλανοδίου και στάσιμου) είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων των λαϊκών αγορών και του Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 2323/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ιδίως :
  • για την κατοχή άδειας πώλησης,
  • την αυθαίρετη αλλαγή χώρου άσκησης της δραστηριότητας,
  • την τήρηση ωραρίου,
  • την αυτοπρόσωπη προσέλευση,
  • την τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο,
  • την τήρηση όρων καθαριότητας,
  • την ύπαρξη του προβλεπόμενου από το άρθρο 7γ του  Ν. 2323/1995 τριπλοτύπου δελτίου αποστολής,
  • την ύπαρξη τιμολογίων εν γένει και λοιπών παραστατικών,
  • την τοποθέτηση πινακίδων με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης, της ποιότητας του προϊόντος, της προέλευσης ή της αναγραφής αναληθούς προέλευσης και του αριθμού της άδειας και του ονόματος του κατόχου αυτής.
Τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Υπαιθρίου Εμπορίου  (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) διενεργούν ελέγχους  βάσει μηνιαίου προγραμματισμού.
Η Γραμματειακή υποστήριξη των Κλιμακίων  εδρεύει στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας  (1ο όροφο, γραφ. 102), τηλεφ. Επικοινωνίας 2351351131, 2351351132.