Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Συνάντηση Δ. Λακασά με Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα


Πραγματοποιήθηκε σήμερα 05.12.12 συνάντηση στην Αθήνα του Προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος κ. Δημήτρη Λακασά με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ μετέφερε για μια ακόμη φορά την τραγική κατάσταση των εξαγωγικών επιχειρήσεων ως προς τη ρευστότητα και τηνεπείγουσα ανάγκη, μετά την καταβολή της επικείμενης δόσης, εκπλήρωσης από το Δημόσιο των συσσωρευμένων οφειλών του στις επιχειρήσεις ιδίως στις σχετιζόμενες με την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ. Ο ΣΕΒΕ ζήτησε να ολοκληρωθεί άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία με την υπογραφή Μνημονίων με κάθε Υπουργείο και να ξεκινήσει άμεσα μετά την εκταμίευση της δόσης η αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Υπουργείου Οικονομικών στις επιχειρήσεις.

Γενικότερα ο ΣΕΒΕ ως προς την επιστροφή ΦΠΑ ζήτησε: α) την καθιέρωση μιας τυποποιημένης και αυτοποιημένης διαδικασίας επιστροφής, β) την παροχή δυνατότητας άμεσης επιστροφής του φόρου με την κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολήςσε επιχειρήσεις που συνεχίζουν να έχουν μια τέτοια δυνατότητα στη δύσκολη για τη ρευστότητα σημερινή εποχή και τη  διεύρυνση του νέου προγράμματος του ΕΤΕΑΝ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ώστε να καλύπτει και αυτή την περίπτωση, γ) την  παροχή κινήτρων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις που έχουν λαμβάνειν μεγάλες οφειλές από ΦΠΑ από το Δημόσιο, όπως πχ πρόσθετη μοριοδότηση στα επικείμενα δάνεια στις ΜΜΕ μέσω της ΕΤΕπ και δ) ο συμψηφισμός από τις ΔΟΥ βεβαιωμένων χρεών των επιχειρήσεων να επεκταθεί σε όλο το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και νααφορά αποκλειστικά βέβαιες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις, εξαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των μη ληξιπρόθεσμων.

Επίσης ο κ. Λακασάς παρουσίασε στον κ. Σταϊκούρα τις θέσεις του ΣΕΒΕ αναφορικά με το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, που είναι στη λογική μιας συνολικής και ενιαίας φορολογικής αναδόμησης καθώς και δραστικής απλοποίησης της υφιστάμενου συστήματος.
Ειδικότερα ως προς τη φημολογία περί διεκπεραίωσης ελέγχων για επιστροφή ΦΠΑ από ιδιώτες και συγκεκριμένα από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, λόγω των ελλείψεων στον ελεγκτικό μηχανισμό του Δημοσίου και των μεγάλων  καθυστερήσεων που ο έλεγχος συνεπάγεται, ο ΣΕΒΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά σε συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με τους φορείς των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των επιχειρήσεων. Η δυνατότητα ειδικού καθολικού ελέγχου του ΦΠΑ και η πιστοποίησή του προς επιστροφή από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, απαιτεί τη δημιουργία ειδικών μηχανισμών και εργαλείων ελέγχου που θα δώσουν την δυνατότητα στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές να διεξάγουν έναν τέτοιο ιδιαίτερο και απαιτητικό έλεγχο, καθώς ο έλεγχος που διενεργείται σήμερα βάσει των οδηγιών της  ΠΟΛ 1159/22.07.2011 για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού δεν είναι καθολικός, αλλά δειγματοληπτικός επί του αντικειμένου του ΦΠΑ και με κύρια στόχευση την βεβαίωση της ορθής συμπλήρωσης των περιοδικών δηλώσεων και της ορθής αντιμετώπισης του ΦΠΑ εισροών και εκροών, μέσω του ελέγχου των παραστατικών.
Επίσης ο κ. Λακασάς ζήτησε την επανεξέταση και απλοποίηση της διαδικασίας για τη χρησιμοποίηση του Ειδικού Διπλοτύπου Απαλλαγής από τον ΦΠΑ κατά την (επανεισ)εισαγωγή προϊόντων που πρόκειται να εξαχθούν ή να αποσταλούν σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΑΥΟ Δ1163/678/0017/30-8-01). Η χρήση αυτής της δυνατότητας από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα λόγω του δραματικού προβλήματος της έλλειψης ρευστότητας των επιχειρήσεων.